VYUŽITÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ PRO KOMUNIKACI S OBČANY V OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Title (EN): 
USE OF MOBILE APPLICATIONS FOR COMMUNICATION WITH CITIZENS IN THE DISTRICT OF UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Vydání: 
Abstrakt: 
Pro zlepšení komunikace se svými občany využívá řada samospráv jako jednu z forem komunikace mobilní aplikaci, která jim usnadňuje sdělování informací. V tomto článku je popsána metodologie výzkumu, jež se zaměřuje na zkoumání a identifikaci klíčových faktorů úspěšného nasazení výše zmíněné formy komunikace mezi obcí a jejími občany. V práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, které byly získány pomocí polostrukturovaných rozhovorů vedených se zástupci jednotlivých obcí, kteří mobilní aplikaci aktivně využívají.
Abstract (EN): 
To improve communication with their citizens, many local governments use mobile apps as a form of communication to make it easier for them to communicate information. This paper describes the research methodology that focuses on exploring and identifying the key factors for the successful deployment of the aforementioned form of communication between a municipality and its citizens. The paper presents the results of the research, which were obtained through semi-structured interviews conducted with representatives of individual municipalities that actively use the mobile application.