STRATÉGIA: KUCHÁRKA ALEBO FILOZOFIA?

Title (EN): 
STRATEGY: COOKBOOK OR PHILOSOPHY?
Vydání: 
Abstrakt: 
Aj keď je „stratégia“ jedným z najfrekventovanejších a najvplyvnejších slov súčasnosti, jej význam zostáva nejasný. Tento článok sa obracia k originálnemu konceptu stratégie tak, ako ho podal čínsky stratég Sun Tzu. Ukazuje sa, že staré poznanie bolo veľmi komplexné a výrazne presahovalo náš súčasný pohľad. Kľúčové koncepty, ako tzv. veľká stratégia, päť princípov víťazstva či strategická konfigurácia moci, by nám mohli aj dnes pomôcť uchopiť esenciu stratégie, zlepšiť procesy strategického plánovania a prispieť k rozvoju miest smerom k harmónii, konkurencie schopnosti a udržateľnosti. Článok predstaví vybrané kľúčové odkazy stratéga Sun Tzu a v krátkosti ilustruje ich užitočnosť na prípadovej štúdii.
Abstract (EN): 
Even though “strategy” is one of the most frequent and influential words today, its essence remains hidden. This article goes back to the original Sun Tzu’s concept of strategy and shows that the amazingly complex ancient wisdom transcends our common understanding to a great extent. Sun Tzu’s core concepts, such as grand-strategy, the five principles for victory, and the strategic configuration of power, might help us to comprehend the essence of strategy, improve the processes of strategic planning, and contribute to the more balanced development of municipalities, their competitiveness, and sustainability. The article introduces some of Sun Tzu’s core messages and illustrates their usefulness briefly on a case study.