KLÁŠTER V MILEVSKU A JEHO VÝZNAM PRO ROZVOJ REGIONU

Title (EN): 
THE MONASTERY IN MILEVSKO AND ITS IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá významem premonstrátského kláštera v Milevsku pro rozvoj regionu, definuje jeho rozvojový potenciál a možnosti jeho dalšího rozvoje v oblasti kulturní, hospodářské a cestovního ruchu. Práce se zaměřuje na analýzu potenciálu kláštera pro rozvoj regionu a navrhuje doporučení, která by mohla přispět k jeho dalšímu rozvoji – k jeho hospodářské soběstačnosti, rozšíření služeb, zvýšení zaměstnanosti v regionu, zvýšení návštěvnosti i k lepší spolupráci s městem. Pro zpracování práce bylo použito metody řízených rozhovorů s památkáři, hospodářskými pracovníky kláštera a pracovníky, kteří mají na starost klášterní expozice a návštěvnický provoz. Další zvolenou metodou je dotazníkové šetření mezi návštěvníky kláštera, pomocí něhož autor zjišťoval, jak se návštěvníci o památce dozvěděli, jak byli spokojeni se službami a co naopak postrádali.
Abstract (EN): 
The article deals with the importance of the Premonstratensian monastery in Milevsko for the development of the region, defines its development potential and possibilities of its further development in the field of cultural, economic, and tourism. The text focusses on the use of the monastery's potential for the development of the region and proposes recommendations that could contribute to its further development, to its economic self-sufficiency, expansion of services, increased employment in the region, increased attendance, and better cooperation with the city. The method of controlled interviews with conservationists, monastery economic workers, and workers in charge of monastery expositions and visitor operations was used for the elaboration of the thesis. Another method chosen is a visitor questionnaire that the author has prepared to find out how visitors learnt about the monument, how satisfied they were with the services, and what they missed.