PŘEMĚNA ZEMĚDĚLSKÉHO BROWNFIELDU NA PŘÍRODĚ BLÍZKÝ PROJEKT

Title (EN): 
CONVERSION OF AN AGRICULTURAL BROWNFIELD INTO A PROJECT CLOSE TO NATURE
Vydání: 
Abstrakt: 
Tématem příspěvku je proměna brownfieldu na přírodě blízké řešení včetně efektivního využití tohoto potenciálu v důsledku klimatických změn a pro udržitelný rozvoj konkrétního regionu s důrazem na zachování biodiverzity vzniklé na ploše brownfieldu v šetřené lokalitě. Předpokladem návrhu i realizace je dobrá znalost řešeného brownfieldu, obce i blízkého prostředí zkoumaného objektu, potažmo celé funkční části zemědělského areálu, včetně praktické možnosti sledování možných rizik, která brownfield svým výskytem v sídle může způsobovat. Cílem revitalizace je navrácení plochy do přírodě blízkému stavu i celkové zlepšení životního prostředí obyvatel obce v této části mikroregionu zahrnujícího brownfield. Zajímavým zjištěním je poznatek, že rekultivační úpravou plochy brownfieldu v blízkosti sídla nemusí dojít k pouhému návratu krajiny do původního stavu či pouhému ozelenění plochy, ale revitalizace může přinést i další benefity.
Abstract (EN): 
The topic of the contribution is the transformation of a brownfield into a solution close to nature, including the effective use of this potential due to climate change and for the sustainable development of a specific region with an emphasis on preserving the biodiversity created in the brownfield area in the investigated locality. A prerequisite for both design and implementation is good knowledge of the addressed brownfield, the village, and the nearby environment of the investigated object, that is, the entire functional part of the agricultural area, including the practical possibility of monitoring the possible risks that the brownfield may cause due to its presence in the residence. The aim of the revitalisation is to return the area to a state close to nature and the overall improvement of the environment of the inhabitants of the village in this part of the microregion, including the brownfield. An interesting finding is the knowledge that the recultivation of the brownfield area near the residence may not simply return the landscape to its original state or simply green the area, but the revitalisation may also bring other benefits.