Články autora

Článek se zabývá studiem rozvojových potenciálů, krizových prvků a čerpání finančních prostředků z rozvojových fondů v rámci komunity města Tábor. Výzkum je založen na několika technikách sběru dat, konkrétně na studiu dokumentů, dotazníkovém šetření a focus group (užito pro měření rozvojových potenciálů komunity). Pro následnou analýzu byla použita jak data ze sekundárních (statistických) zdrojů, tak primární data autory sebraná. Studie poukazuje na fakt, že při rozhodování o využití fondových prostředků se nelze řídit pouze statistickými daty, nýbrž je třeba zapojit také data měkká a měření rozvojových potenciálů. Celkově lze konstatovat, že finanční podpora některých sektorů je ve srovnání s rozvojovými potenciály a krizovými prvky buď nedostatečná anebo naopak předimenzovaná, přičemž příkladem poddimenzovaného sektoru je zde sektor „podnikání“. Výsledky dále podporují tezi o nevhodné skladbě čerpání rozvojových prostředků pro město Tábor, přičemž tato nevhodnost souvisí s nerespektováním skutečných potřeb této komunity.