Rozvojové potenciály, krizové prvky a čerpání rozvojových prostředků pro komunitu Tábor

Title (EN): 
Development Potentials, Crisis Elements and Drawing From Development Funds for Community of Tábor
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá studiem rozvojových potenciálů, krizových prvků a čerpání finančních prostředků z rozvojových fondů v rámci komunity města Tábor. Výzkum je založen na několika technikách sběru dat, konkrétně na studiu dokumentů, dotazníkovém šetření a focus group (užito pro měření rozvojových potenciálů komunity). Pro následnou analýzu byla použita jak data ze sekundárních (statistických) zdrojů, tak primární data autory sebraná. Studie poukazuje na fakt, že při rozhodování o využití fondových prostředků se nelze řídit pouze statistickými daty, nýbrž je třeba zapojit také data měkká a měření rozvojových potenciálů. Celkově lze konstatovat, že finanční podpora některých sektorů je ve srovnání s rozvojovými potenciály a krizovými prvky buď nedostatečná anebo naopak předimenzovaná, přičemž příkladem poddimenzovaného sektoru je zde sektor „podnikání“. Výsledky dále podporují tezi o nevhodné skladbě čerpání rozvojových prostředků pro město Tábor, přičemž tato nevhodnost souvisí s nerespektováním skutečných potřeb této komunity.
Abstract (EN): 
The paper deals with study of development potentials, crisis elements and financial means drawing from development funds in the frame of Tábor town community. The research was based on several techniques of data collection: document study, questionnaire and focus group (used for community capacity measurement). For subsequent analysis, the data from secondary (statistical) sources as well as primary data collected by authors were used. This study points out the fact that it is not possible to follow only statistical data to decide on development funds’ allocation. It is necessary to integrate the soft data as well as capacity community measurement. Generally, the financial support of some sectors is insufficient or excessive in comparison with development potentials and crisis elements. An example of insufficient sector is the “entrepreneurship“ sector. The results support a thesis on unsuitable composition of financial means drawing for Tábor community as well, and this unsuitability is related with fact that the real needs of this community are not respected.Research was conducted on community Tábor. Survey of real needs of this community is based on several techniques of data collection and afterwards on qualitative and quantitative analyses including comparison of these results and real investments from development funds.