Tvorivosť a konkurencieschopnosť Vidieckeho reginu

Title (EN): 
Creativity and Competitiveness of Rural Region
Vydání: 
Abstrakt: 
Napriek tomu, že Európa je celosvetovo najnavštevovanejším regiónom, rast počtu pri-chádzajúcich medzinárodných turistov je nižší ako svetový priemer. Objavujú sa nové prudko sa rozvíjajúce konkurenčné destinácie, ktoré ponúkajú inovačné produkty a služby, pri spie-vajúce ku konkurenčnému tlaku, ktorému Európa v celosvetovom meradle čelí. V záujme úspešného riešenia problémov, ako aj zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov je potrebné produkty cestovného ruchu inovovať a využiť činnosť kreatívnych jedincov.
Abstract (EN): 
Although Europe is the most visited region, growth in the number of incoming international tourists is lower than the world average. Emerging rapidly developing competing destinations, offering innovative products and services, increase the competition, which Europe is facing globally. In order to meet challenges, as well as increasing the competitiveness of regions need to upgrade tourism products and use creative activity of individuals.