Význam a postavení územního obvodu obce s rozšířenou působností ve struktuře regionálního rozvoje Svazek obcí územního obvodu obce s rozšířenou působností

Title (EN): 
Importance of the Area of the Munitcipality with Extended Power in the Regional Development Structure Association of Municipalities in the Area of the Minicipality with Extended Power
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou meziobecní spolupráce v ČR v kontextu regionálního rozvoje ČR, zajištění vybraných veřejných služeb za jejichž nabídku jsou odpovědné obce. Zvláště se pak soustředí na formy meziobecní spolupráce a dalších formy kooperace obcí s ostatními subjekty veřejné správy ale i soukromými ziskově a neziskově orientovanými subjekty. Zaměřuje se na vývoj meziobecní spolupráce v ČR regulované veřejným právem (okresní shromáždění, návrh společenství obcí) a především pak návrh svazků obcí územního obvodu ORP.
Abstract (EN): 
The article deals with the problem of inter-municipal cooperation in the Czech Republic in the context of regional development of the Czech Republic - providing some public services for which they supply are responsible municipalities. In particular, it is focused on the forms of inter-municipal cooperation and other forms of municipal cooperation with other government agencies, public authorities as well as private non-profit making and profit-oriented entities. It is focused on the development of inter-municipal cooperation regulated by Czech public law (district assemblies, proposal of municipal communities) and particular proposal of association of municipalities of territorial district of municipality with extended power.