Regionálne stimuly pre rozvoj kreativity – cesta k zvyšovaniu regionálnej zamestnanosti

Title (EN): 
Regional incentives for creativity - way to increase regional employment
Vydání: 
Abstrakt: 
Článok analyzuje súčasné možnosti samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni podporiť kreatívne činnosti. Na základe ekonomických nástrojov používaných na miestnej a regionálnej úrovni poukazuje na konkrétne možnosti motivovať tvorivé osoby k podnikaniu so svojimi vedomosťami a zručnosťami. Praktické príklady poukazujú na potenciál zvýšenia regionálnej zamestnanosti na základe vytvárania malých tvorivých dielní, ktoré môžu mať veľký význam pre rozvoj turistického ruchu a tiež vytvárať miestne produkty s možnosťou ich exportu do zahraničia.
Abstract (EN): 
The article analyzes the current possibilities of governance at local and regional level to support creative work. On the basis of economic instruments used for local and regional points to specific opportunities to motivate creative people with their business knowledge and skills. Practical examples show the potential for improving regional employment by the creation of small workshops that may be of great importance for the development of tourism and also create local products with the option to export abroad.