Odezva na minulou zkušenost

Title (EN): 
Response to the Last Experience
Abstrakt: 
Referát se pokouší shrnout hlavní změny v kohezní politice jako odezvu na zkušenost minulého období. Vedle problémů praxe akcentuje teoretickou rovinu přesahující problematiku strukturálních fondů, a sice specifické rysy managementu veřejné správy.
Abstract (EN): 
Text deals with main changes in cohesion policy approach as a response to problems of the last period. Except for practical problems author accents theoretical level which exceeds topics of the EU structural funds and that is specific features of the administrative management.