Příprava na nové programové období, územní dimenze a postoje svazu měst a obcí ČR

Title (EN): 
Preparation for the New Programming Period, the Territorial Dimension and Position of the Association of Towns and Municipalities
Abstrakt: 
Článek se zaměřuje na charakteristiku pozice Svazu měst a obcí ČR k přípravě nové generace programů kohezní politiky v ČR. Zabývá se především postoji k pohledu na územní dimenzi, na typologii území a na uplatnění integrovaných nástrojů. Ty dává do kontextu širšího vývoje, jako byla příprava Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020, definování územní dimenze ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, potažmo postojů dalších partnerů. Příspěvek je formulován z pozice autora jako jednoho z hlavních aktérů přípravy pozice Svazu.
Abstract (EN): 
The article focuses on the characteristics of the position of the Union of Towns and Municipalities to prepare a new generation of cohesion policy programs in the country. It mainly deals with attitudes to look at the territorial dimension to the typology and the application of integrated tools. It puts into context of broader developments, such as the preparation of the Regional Development Strategy for the years 2014-2020, the definition of the territorial dimension of the Ministry for Regional Development, hence the attitudes of other partners. The paper is formulated from the position of the author as one of the main actors in preparation of the Union position.