Význam kulturních a kreativních průmyslů v Praze

Title (EN): 
Importance of Cultural and Creative Industries in Prague
Vydání: 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Článek poskytuje základní přehled o existujících přístupech k vymezení kulturních a kreativních průmyslů. Hlavní pozornost je však věnována interpretaci závěrů z analýzy odvětví kulturních a kreativních průmyslů v kontextu hl. m. Prahy, která byla provedena za účelem zmapování kvantitativních a strukturálních charakteristik ekonomických subjektů operujících na území Prahy v odvětvích kulturních a kreativních průmyslů. Analýza, jež vycházela především z dostupných dat ČSÚ, potvrdila mimořádnou pozici Prahy v kontextu ČR, kterou hlavní město zaujímá v rámci odvětví kulturních a kreativních průmyslů ať již z pohledu celkové zaměstnanosti, nebo podílu na hrubém domácím produktu, resp. hrubé přidané hodnotě.
Abstract (EN): 
This article gives a basic overview of existing approaches towards the definition of cultural and creative industries. The main focus is on the interpretation of conclusions provided by the analysis of cultural and creative industries in the context of Prague which was conducted in order to investigate the quantitative and structural characteristics of the subjects operating in the cultural and creative industries within Prague. The analysis, which is based mainly on the available data from ČSÚ (Czech Statistical Office), confirmed the extraordinary position of Prague in the field of cultural and creative industries viewed both from the overall employment rate perspective and its share on the gross domestic product and the gross value added.