Zajistí současná společná obranná a bezpečnostní politika Evropské unie soudržnost a stabilitu regionu Evropy?

Title (EN): 
Can the Current Common Defense and Security Policy of the European Union Provide Cohesion and Stability of the European Region?
Vydání: 
Abstrakt: 
Podnětem k napsání této stati bylo několik závažných okolností: od roku 2008 přetrvává krizová situace, i když s proměnlivou intenzitou a zhoršuje se jak mezinárodní bezpečnostní situace, tak i dluhová a institucionální krize nejen Euro zóny. Pokračuje s největší pravděpodobností organizovaná migrační vlna valící se přes prostupné hranice Schengenu, která ukázala jak Evropská unie je křehká a bezzubá. Migrace úspěšně rozděluje členské státy EU na patriarchální a patrimoniální a mezi státy společenství narůstá nedůvěra. Mezi jednotlivými regiony Evropy se rozevírají nůžky v tom, jak nahlížejí na vlastní bezpečnost. Stabilita, svoboda a demokracie jednotlivých regionů Evropy je ohrožena také tím, že všechny systémy se přesouvají od osvědčeného vertikálního způsobu řízení: stát – region – okres – obec; k rozprostřenému horizontálnímu: nesystémovému a chaotickému řízení společnosti. Navíc, v některých evropských regionech (Francie, Belgie, SRN, Švédsko, Velká Británie) existují uzavřené komunity, v nichž neplatí právo většinové společnosti. Ostentativní humanisté zneužívají situace, hovoří o soucitu a solidaritě, nicméně jejich činností jsou fakticky torpédovány evropské národní státy. Jestli tak činí vědomě anebo nevědomě je pro evropské regiony a dopady na jeho obyvatele v celku jedno. Naše současné společensko-politické a ekonomické bytí vychází z tradicionalistického chápání bezpečnosti. Druhá dekáda 21. století však nastavuje politickým a vojenským konzervativcům zrcadlo, v němž se odráží obraz blahobytu a bezpečnosti z jiného zorného úhlu, než tomu bylo v předchozích letech. Blahobyt a bezpečnost jsou dnes ohrožovány donedávna „přehlíženými hrozbami“ jako jsou terorismus, separatismus a radikální islamismus, ať již globálního či regionálního charakteru.
Abstract (EN): 
Several serious circumstances gave the impuls to write this essay: since 2008 a crisis situation has remained, albeit with varying intensity, the international security situation as well as the debt and institutional crisis are getting worser not only in the Euro zone. The probably organized migration wave continues to roll across the permeable borders of the Schengen area, which shows how fragile and toothless the European Union is. The migration has been deviding the EU Member States into patriarchal and patrimonial and the distrust between communities has been increasing. Stability, freedom and democracy of individual regions in Europe have been threatened by the fact that all systems are moving from the proven method of vertical management: state - region - district - community; to the horizontal unsystematic and chaotic management. Moreover, in some regions of Europe (France, Belgium, Germany, Sweden, United Kingdom) there are closed communities in which the law of the majority is not valid. Ostentatious humanists abuse situation, speak of compassion and solidarity but their activities are effectively torpedoed the European nation-states. Our current socio-political and economic existence is based on the traditionalist understanding of security. The second decade of the 21st century, however, sets a mirror to the political and military conservatives that reflects the image of prosperity and security from a different angle than it was in the previous years. Prosperity and security have been threatened by "overlooked threats" such as terrorism, separatism and radical Islamism, whether of global or regional nature.
Příloha: