OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED A PO ROCE 1968

Title (EN): 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES BEFORE AND AFTER 1968
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek ve zkratce popisuje vývoj ochrany životního prostředí v Českých zemích od soukromých aktivit ochrany přírody v 19. století, přes vývoj státní legislativy ke spolkovým činnostem. Stav ochrany životního prostředí v letech před vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 je charakterizován jako neuspokojivý, ale díky liberalizaci společnosti v šedesátých letech dvacátého století s položenými základy pro účinnou ochranu životního prostředí pod veřejnou kontrolou. V období tzv. normalizace se vinou porušování zákonů, zatajování informací a kriminalizace protestů stav životního prostředí stále zhoršoval a následky jeho poškození se nepodařilo odstranit dosud. V textu jsou jednotlivá časová období ilustrována dobovými citacemi z tisku a osobními vzpomínkami autora.
Abstract (EN): 
The article briefly describes the evolution of environmental protection in the Czech lands, from private initiatives in nature conservation in 19th century, through the development of national legislation to associations’ activities. Before 1968, i.e. before the Warsaw Pact invasion, the situation in environmental protection was characterized as unsatisfactory, but the foundations for public control on effective environmental protection were already laid thanks to the political liberalization in the 1960s. During the so-called normalization period (1969-1989), violations of laws, information concealment and criminalization of protests resulted in constant deterioration of the state of the environment; elimination of its impact is not remedied yet. In this article, specific periods of time are illustrated by citations from contemporary press as well as by personal memories of the author.