VYBRANÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V MALÝCH OBCÍCH

Title (EN): 
SELECTED ASPECTS OF LAND USE PLANNING IN SMALL MUNICIPALITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Malé obce se potýkají v rámci procesu územního plánování se specifickými problémy. V rámci příspěvku jsou identifikovány základní bariéry, se kterými se malé obce musí vypořádávat. Dále je pozornost věnována vztahu mezi udržitelným rozvojem obce a zpracovaným územním plánem. Teritoriálně je výzkum zaměřen na obce Ústeckého kraje s populační velikostí od 350 do 449 obyvatel. Hlavní použitou metodou k naplnění cíle jsou polostrukturované rozhovory se starosty obcí, přičemž osloveni byli pouze starostové obcí, ve kterých se v současném funkčním období zastupitelstva obce řešilo pořízení územního plánu nebo alespoň jeho aktualizace. Většina identifikovaných bariér může být z hlediska krátkodobého vnímána jako negativní, protože brzdí celý proces, ale z dlouhodobého pohledu jsou prospěšné pro efektivní a správné zpracování územního plánu. Územní plán je významným nástrojem, který přispívá k zajištění udržitelného rozvoje území obce.
Abstract (EN): 
Small municipalities encounter specific problems in the land use planning process. The paper identifies the basic barriers, which small municipalities have to face. Attention is also paid to the relationship between the sustainable development of a municipalities and a created land use plan. From the territorial point of view, research is focused on municipalities in the Ústí nad Labem Region, having a population of 350–449 inhabitants. Semi-structured interviews with mayors of the municipalities represent the main method applied to meet the goal; only mayors of those municipalities, where a land use plan has been drawn up or at least updated during the current term of office of the local council, were contacted. In the short term, most of the identified barriers may be perceived as negative, as they slow down the whole process, but, in the long term, they are beneficial for the effective and correct preparation of the land use plan. A land use plan is a significant tool, which contributes to the sustainable development of the local territory.