SHLUKOVÁ ANALÝZA: CESTA K ODHALENÍ PODNIKATELSKÉ MIGRACE NA VENKOV?

Title (EN): 
CLUSTER ANALYSIS: THE WAY TO REVEALING RURAL ENTREPRENEURIAL IN-MIGRATION?
Vydání: 
Abstrakt: 
Podnikatelská migrace na venkov je jedním z jevů napomáhajících oživení ekonomické aktivity malých, spíše odlehlých obcí. Dosavadní výzkumy se soustředí na její dopady z pohledu lokálního rozvoje, anebo motivační faktory, které jsou příčinou pro změnu bydliště jednotlivých migrantů. Případové studie zaměřené na výzkum v rámci lokalit, nebo mikroregionů však málokdy nabízí možnost zhodnocení významu a rozsahu tohoto jevu na úrovni větších územních celků. Tento článek se pomocí shlukové analýzy pokouší alespoň částečně zhodnotit souvislost migračních trendů a dynamiky podnikatelské aktivity napříč českým venkovem, který se v tomto ohledu zdá být značně heterogenní. Současně jsou diskutovány bariéry, které poněkud znesnadňují aplikaci vybrané metody, stejně jako jiných způsobů kvantitativního zkoumání podnikatelské migrace.
Abstract (EN): 
Rural entrepreneurial in-migration is one of the phenomena which help to revive the economic activity of small, rather remote rural localities. Current research focuses on its effects from the local development view or motivation factors that are the cause of the migration processes in individual cases. However, case studies focused on research within localities or micro-regions rarely offer the possibility of evaluating the significance and extent of this phenomenon at the level of larger spatial units. Using cluster analysis, this article tries to, at least partially, evaluate the connection between migration trends and the dynamics of business activity across the Czech rural space, which seems to be quite heterogeneous in this respect. At the same time, barriers which make the application of the selected method, as well as other ways of quantitative research in entrepreneurial in-migration more problematic are discussed.