VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA AKO ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO ROZHODOVANIA V MIESTNEJ SAMOSPRÁVE

Title (EN): 
EDUCATION AND QUALIFICATIONS AS A BASIC PREREQUISITE FOR SOCIALLY RESPONSIBLE DECISION-MAKING IN LOCAL GOVERNMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Miestne samosprávy so zaužívanými nástrojmi riadenia nemôžu odolávať súčasným vonkajším - politickým, legislatívnym, ekologickým a najmä ekonomickým a vnútorným krízam. Preto je potrebné analyzovať faktory nevyhnutné pre účelné, efektívne a hospodárne riadenie miestnej samosprávy vo vzťahu k riešeniu problémov a následný sociálnoekonomický rozvoj. Pre úspešné riadenie obcí a regiónov, kariérny rast manažmentu je potrebné podľa štandardov kompetencií prispôsobovať aj vzdelávacie programy. Úlohou predstaviteľov samospráv, je aj sceliť jednotlivcov do funkčného celku, pomocou manažérskych metód, nástrojov a budovaním dobrých medziľudských vzťahov, základom čoho je otvorená komunikácia, empatia a pripravenosť prijať nové poznatky t.j. učiť sa. Cieľom príspevku bolo zmapovať názory primátorov/starostov, poslancov a vedúcich pracovníkov t.j. manažmentu miestnej samosprávy na vzdelanie a kvalifikačné predpoklady, identifikovať vplyvy, súvislosti a oblasti, ktoré môžu mať vplyv na efektívnosť hospodárenia miestnej samosprávy. Cieľ príspevku vyústil do 7 výskumných otázok, na zodpovedanie ktorých bol vykonaný primárny výskum. Jeho výsledky boli spracované vedeckými metódami bližšie špecifikovanými v texte.
Abstract (EN): 
Local governments with the usual management tools cannot withstand the current external - political, legislative, ecological and especially economic and internal crises. Therefore, it is necessary to analyze the factors necessary for efficient, effective and economical management of local government in relation to problem solving and subsequent socio-economic development. For successful management of municipalities and regions, career growth of management, it is necessary to adapt educational programs according to the standards of competencies. The role of local government representatives is also to unite individuals into a functional unit, using managerial methods, tools and building good interpersonal relationships, the basis of which is open communication, empathy and readiness to accept new knowledge, i. learn. The aim of the paper was to map the views of mayors / mayors, deputies and managers, i. local government management on education and qualifications, identify the impacts, context and areas that may affect the efficiency of local government management. The aim of the paper resulted in 7 research questions, to which the primary research was conducted. Its results were processed by scientific methods specified in more detail in the text.