Články autora

V členských krajinách EÚ v súčasnosti prebiehajú mnohé diskusie, či poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci projektov má svoje opodstatnenie a želanú účinnosť alebo ide len o plytvanie finančnými prostriedkami. Cieľom článku je pokúsiť sa vyhodnotiť dopad podpory priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúceho do inovácii z prostriedkov EÚ na podniky a ich vybrané ukazovatele. Získané výsledky z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu prinášajú nové poznatky o účinnosti podpory. Okrem problémových oblastí podpory článok identifikuje aj pozitívne stránky pomoci a prijíma odporúčania, ktoré by mohli odstrániť nedostatky a viesť ku kvalitnejším výsledkom hodnotenia.