O časopise

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je recenzovaný Open Access vědecký časopis vydávaný Masarykovým ústavem Českého vysokého učení technického v Praze.

Posláním časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech. Cílem časopisu je tak zejména sdílení výsledků výzkumu a praktických zkušeností z oblastí:
- teoretické zkoumání v oblasti prostorových, environmentálních a socioekonomických aspektů rozvoje,
- techniky územního, strategického i ekonomického plánování pro rozvoj regionů a sídel,
- řešení nových výzem v oblasti regionálního rozvoje,
- problematika tvorby a implementace rozvojových dokumentů v praxi.

Články jsou licencovány pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY).
Periodicita: 4 čísla ročně
Vychází od: 2012
Jazyk: v časoopise jsou publikovány články v českém, slovenském a anglickém jazyce
Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí je indexován v Databázi ERIH+, na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a v seznamu elektronických časopisů Národní technické knihovny a jeho stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Časopis usiluje o zařazení do databáze SCOPUS.

Časopis je rozdělen na část hlavních odborných recenzovaných článků, které jsou obsahem jednotlivých jeho čísel  a na odborná sdělení uvedená ve zvláštní sekci. Dále časopis přináší informace o zajímavých akcích a událostech v oboru regionálního rozvoje. Časopis je určen široké odborné veřejnosti od akademické sféry přes pracovníky státní správy a samosprávy a všech institucí a odborných konzultačních firem věnujících se problematice regionálního rozvoje až po studenty souvisejících oborů.

ISSN 1805-3246

Příklad citace článku:

PETRÁŠOVÁ, Viera. Regionálne stimuly pre rozvoj kreativity – cesta k zvyšovaniu regionálnej zamestnanosti [online]. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2014, 1 pp. 66-78. ISSN 1805-3246. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/ regionalnirozvoj.eu/files/2014-1-cele_cislofor_0.pdf