Konference "Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva"

Dne 3. dubna 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) sešli odborníci, kteří diskutovali o problematice dopadů klimatické změny a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci spolupořádaly obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily platformu „Adaptace měst“ (více na www.adaptacemest.cz).

 

Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň také odborníkům a zájemcům o problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech.  Hlavními tématy konference byla „Změna klimatu a její aktuální dopady“, „Adaptabilita a resilience měst“ a „Road Maps“ k adaptabilitě.

 

Konference, které se konala pod záštitou doc. Ing. Hany Bartošové, CSC., rektorky Vysoké školy regionálního rozvoje, byla rozdělena do dvou pracovních bloků. První se věnoval otázkám změn klimatu a jejich obecnějším dopadům a druhý byl zaměřen na problematiku měst a obcí a možnosti jejich adaptačních strategií.

 

Konferenci zahájila Mgr. Simona Kosíková, ředitelka o.p.s. TIMUR a Dr. Pavla Nečasová, prorektorka VŠRR, která představila Vysokou školu regionálního rozvoje (www.vsrr.cz) a zejména studijní obor Bezpečnostní management v regionech, který mj. reaguje i na potřeby výuky kompetencí, které jsou vyžadovány při řešení bezpečnostních opatření, mimořádných událostí a krizových situací v obcích, městech a regionech.

 

První blok konference zahájil Ing. Vladislav Bízek, CSc. příspěvkem na téma Strategický přístup ke změně klimatu v EU a OECD (primární a sekundární adaptace), kde se věnoval zejména změně paradigmatu od udržitelnosti k resilienci a změnám přístupu od mitigace k adaptaci. Následující příspěvek RNDr. Ladislava Metelky, Ph.D. člena Mezinárodního klimatického panelu IPCC z Českého hydrometeorologického ústavu byl zaměřen na Stávající poznatky o změně klimatu v ČR. Dr. Metelka v příspěvku nejen shrnul základní změny v oblasti klimatu, ale zejména se zaměřil na specifika, která tyto změny představují pro města, a v krátkosti shrnul základní zásady, kterými by se města při adaptaci na změny klimatu měla řídit. Mgr. Mark Rieder z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka zaměřil svou pozornost (jak jinak) na problematiku Změn v hydrologickém režimu ČR a jejich vztahu ke změně klimatu. Upozornil, že rostoucí teplota vzduchu vyvolává vzrůst teploty vody s následným vysycháním toků a negativními dopady na množství a kvalitu vody. Dopolední blok konference uzavřel Mgr. David Vačkář, Ph.D. z Centra pro výzkum globální změny AV ČR s referátem Dopad změny klimatu na ekosystémové služby a adaptace ve městech a sídlech, kde se mj. věnoval problémům zranitelnosti měst vůči extrémním událostem a ekosystémově založeným řešením.

 

Odpolední blok zaměřený na problematiku měst a obcí a možnosti jejich adaptačních strategií zahájil Ing. Marek Jetmar, Ph.D. ze Svazu měst a obcí ČR. Následovalo několik příspěvků představujících aktivity v Hradci Králové, který se jako první v ČR dne 1. dubna t. r. připojil k iniciativě evropských měst Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu/). Současný přístup měst k adaptaci na příkladu Statutárního města Hradce Králové představil náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., který zmínil, že město má příznivé klimatické podmínky, rizika, by tedy neměla být velká, přesto ale řada (nejen) klimatem způsobených krizových situací ve městě již v minulosti nastala (např. povodeň 1997, větrná smršť a kalamita v městských lesích 2012, či havárie elektrárny Opatovice a přerušení dodávky tepla v listopadu roku 2002). Navazující přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. představila projekt zpracovaný o.p.s. Civitas per Populi Hradec Králové ve stínu klimatické změny, ve kterém byly systematicky analyzovány hrozby pro město Hradec Králové spojených se změnami klimatu. Jako významné hrozby byly expertní metodikou DELPHI2 vyhodnoceny lokální povodně, nedostatek srážek, dlouhotrvající sucho a vysychání vodních zdrojů. Tematicky s touto prezentací pak bylo spojeno i vystoupení Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. na téma Obyvatelé měst a vnímání adaptace na změnu klimatu, kde prezentoval výsledky průzkumu percepce hrozeb spojených se změnou klimatu mezi obyvatelstvem. Ing. Pavel Struha z Magistrátu města Hradec Králové představil Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu vč. bohatých ukázek z mapového serveru města Hradce Králové i dalších měst.

 

Závěr konference patřil zástupcům ústředních orgánů, kdy nejprve RNDr. Jakub Horecký z Ministerstva životního prostředí a po něm David Zeisel z Ministerstva pro místní rozvoj představili současné strategické a programovací nástroje. Z příspěvků vyplynulo, že řešení problémů souvisejících s adaptací na změnu klimatu bude jedním z hlavních průřezových témat nastávajícího programovacího období EU a s tím i prakticky zaměřených finančních mechanismů. Protože jedním z cílů konference bylo přispět k vytváření sítí mezi městy a obcemi v ČR a dalšími subjekty, které tuto problematiku sledují a prakticky se jí zabývají, bylo poslední vystoupení Mirka Lupače z Agentury Koniklec zaměřeno právě na tuto problematiku.

 

Konference přinesla řadu teoretických i ryze praktických podmětů i osobních setkání a rozhodně nezůstala nic dlužna cílům, které si stanovila. V diskusi, která trvala ještě dlouho po ukončení oficiálního programu, došlo skutečně ke sdílení zkušeností, poznatků a přístupů, které budou v rámci platformy Adaptace měst dále rozvíjeny.