Záštita nad 4. ročníkem odborné konference "Regionální rozvoj mezi teorií a praxí"

Title (EN): 
Auspices of Oldrich Vlasak over the 4th year of the cenference "Regional Development Between Theory and Practice"
Přestože se osobně nemohu zúčastnit konference „Regionální rozvoj mezi teorií a praxí“, která se uskuteční 30. května 2013 v Pardubicích, rád jsem nad ní z titulu své funkce místopředsedy Evropského parlamentu a místopředsedy Svazu měst a obcí České republiky převzal záštitu. Letošní téma „Obyvatelstvo, region a bezpečnost“ je pro každého z nás navýsost důležité. Zaujalo mě motto konference zabývající se bezpečností obyvatel, ze kterého vyplývá, že již není potřeba naše města chránit obrannými prvky  jako tomu bylo v minulosti. Podle tohoto motta se novodobé hrozby, způsoby boje ale i zbraně vyvíjejí velmi rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji  vyvíjí i způsob naší ochrany.
Obyvatelé v Evropské unii se pohybují v relativně bezpečném prostředí. Existují však hrozby, které mohou bezpečnost obyvatel narušit. EU proto stanovila pět cílů, které mají přispět k větší bezpečnosti: zničit mezinárodní zločinecké sítě, předcházet terorismu, zvýšit bezpečnost kyberprostoru, zlepšit bezpečnost posílením správy hranic a v neposlední řadě zvýšit odolnost Evropy vůči krizím a katastrofám. Pokud shrnu velký soubor opatření k zajištění evropské bezpečnosti do jedné věty, dá se říci, že tato politika řeší původní problém zachování lidské existence, tradiční environmentální rizika a v neposlední řadě reaguje i na nově vzniklé sociální problémy. 
Jedním z relevantních témat v této oblasti, kterým jsem se jako zpravodaj v Evropském parlamentu v poslední době aktivně zabýval, je civilní ochrana obyvatel. Právě v této oblasti Unie spolupracuje s cílem chránit lidi, jejich majetek, kulturní dědictví a životní prostředí v případě velkých přírodních nebo člověkem způsobených katastrof uvnitř i vně Společenství. Cílem je sdružování prostředků a maximalizace společného úsilí a pomoci přímo na místě katastrof. Unijní orgány jsou odpovědné za podporu a doplnění úsilí na národní, regionální a místní úrovni s ohledem na prevenci katastrof, připravenost osob odpovědných za civilní ochranu a intervence v případě katastrofy. Existuje Akční program Společenství, ze kterého jsou podporovány významné projekty, semináře a školení v oblasti prevence, připravenosti a reakce na přírodní katastrofy. Dále funguje tzv. Mechanismus Společenství pro civilní ochranu, na kterém se podílí třicet evropských států, které spojily své zdroje civilní ochrany. Ty pak mohou být dány k dispozici v oblasti zasažené katastrofou, včetně závažných průmyslových chemických havárií. Evropská unie je přitom schopna postiženým regionům okamžitě pomoci. Disponuje potřebnými fondy a může přidělovat pomoc z evropských zdrojů a to zejména z Fondu solidarity, a to v případě závažných přírodních katastrof na území Evropské unie. 
Pro Českou republiku je jednou z hlavních hrozeb riziko povodní. Probíhající změny klimatu spolu s negativními změnami v krajině přitom s největší pravděpodobností zvýší v budoucnosti mimo jiné i četnost a intenzitu záplav. Přibližně sedm procent populace v Evropské unii žije v oblastech ohrožených rizikem povodní (tzv. flood-prone areas). Na evropské úrovni se otázky povodní řeší zejména společnou legislativou, přičemž je v tomto směru klíčová směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Podle této směrnice měly do roku 2011 členské státy za úkol provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik v jejich povodích a pobřežních oblastech, do letošního roku pak měly vypracovat mapy povodňových nebezpečí a mapy povodňových rizik. Do roku 2015 pak mají zpracovat plány řízení povodňových rizik pro vytipované oblasti. Směrnice přitom předpokládá, že uvedené kroky budou každých šest let revidovány ve vazbě na rámcovou směrnici o vodě. 
Věřím, že připravovaná konference Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES UPCE a společnosti Civitas per Populi o.s., umožní tyto i další témata podrobně diskutovat a přispěje jak k teoretickému, tak praktickému poznání v této oblasti.
 
Ing. Oldřich Vlasák
 
místopředseda Evropského parlamentu 
místopředseda Svazu měst a obcí České republiky 
 
V Hradci Králové 9. dubna 2013