Veřejnosprávní smlouvy jako nástroj pro spolupráci obcí

Title (EN): 
Public Administration Constracts as a Tool for Cooperation of Municipalities
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou veřejnoprávních smluv jako právního prostředku umožňujícího jednu z klíčových forem meziobecní spolupráce. Zaměřuje se na pojem a typologii veřejnoprávních smluv z doktrinálního hlediska i – zejména – ve světle jejich obecné (základní) právní úpravy obsažené ve správním řádu (včetně problematiky změny obsahu takových smluv, jejich přezkumu a řešení sporů z veřejnoprávních smluv) a aplikované na konkrétní příklady veřejnoprávních smluv uzavíraných v rámci meziobecní spolupráce. Pozornost je věnována především smluvním typům upraveným platnou právní úpravou zákona o obcích (obecního zřízení), příspěvek však zmiňuje i některé z příkladů vyplývajících ze zvláštních předpisů. Rozebrány jsou přitom jak příklady veřejnoprávních smluv uzavíraných za účelem vzájemné meziobecní spolupráce k zajištění úkolů spadajících do sféry samotné samosprávy (tzv. samostatné působnosti), tak i příklady smluv uzavíraných za účelem spolupráce v úkolech týkajících se nepřímé státní správy (tzv. přenesené působnosti).
Abstract (EN): 
The article deals with public administration contracts as a legal means enabling one of the key forms of inter-municipal cooperation. It focuses on the concept and typology of public administration contracts from the doctrinal point of view and – mainly – in the light of their general (basic) legal regulation contained in the Administration Code (including the issue of changing the content of such contracts, the review and resolution of disputes emerging from public administration contracts) and applied to specific examples of public administration contracts concluded within the framework of inter-municipal cooperation. The attention is paid mainly into contractual types established by current legislation of the Act on Municipalities (the Municipal Order), nevertheless the article also mentions some of the examples arising from special legal regulations. It analyzes as examples of public administration contracts concluded for the purpose of mutual inter-municipal cooperation ensuring tasks of the self-government itself (i.e. independent competence) as well as examples of treaties concluded in order to cooperate within the tasks relating to the so-called indirect state administration (i.e. delegated competence).