PŘÍLIV POTENCIÁLNÍ PRACOVNÍ SÍLY DO EVROPSKÉ UNIE

Title (EN): 
INFLOW OF POTENTIAL LABOUR FORCE INTO THE EUROPEAN UNION
Vydání: 
Abstrakt: 
Autoři článku provedli situační analýzu migrace cizinců ve vybraných státech EU (Česká republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko) za posledních pět let. Zjistili, že dochází ke zvýšenému pohybu cizinců za prací do zemí s vyšší životní úrovní. Na základě podrobnějšího výzkumu bylo zjištěno, že migrace a imigrace cizinců se v jednotlivých státech EU značně liší. Jedná se zejména o státy, z kterých cizinci přicházejí. Z výsledků výzkumu autoři nastínili směry budoucího vývoje a migrace ve vybraných zemích EU. Autoři chtějí také zjistit rozsah a strukturu budoucích pracovních migrací a na jakých faktorech bude především migrace záviset s ohledem na strukturální nezaměstnanost.
Abstract (EN): 
The authors have conducted a situational analysis of migration of foreigners in selected EU countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland) in the last five years. They have found out that there is increased movement of foreigners to work in countries with higher standards of living. On the basis of more detailed research, it was found that migration and immigration of foreigners across the EU states varies considerably. It varies mainly in countries from which foreigners come. The result of the research outlined the future development of migration in selected EU countries. The aim of the authors is also to identify the extent and structure of future labour migration and on what migration factors will migration depend with regard to structural unemployment.