POROVNANIE VÝVOJA TRHU PRÁCE V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY

Title (EN): 
COMPARISION OF THE LABOUR MARKET DEVELOPMENT IN THE SLOVAK AND CZECH REPUBLIC REGIONS
Vydání: 
Abstrakt: 
Ekonomický a sociálny vývoj v regiónoch je do významnej miery determinovaný situáciou na trhu práce. V našom príspevku sa zameriavame na identifikáciu a komparáciu situácie na trhu práce v regiónoch Slovenskej a Českej republiky na základe hodnotenia vývoja miery ekonomickej aktivity, miery zamestnanosti a miery nezamestnanosti, s cieľom zistiť podobnosti, resp. rozdiely vo vývoji trhu práce v uvedených štátov. Zvoleným časovým radom sú roky 2008-2018. Celkovo možno konštatovať, že v Českej republike v porovnaní so Slovenskou republikou je situácia na trhu práce lepšia aj z regionálneho pohľadu. Avšak k zaujímavému zisteniu sme dospeli pri sledovaní variačného rozpätia sledovaných ukazovateľov. Kým rozdiely v ekonomickej aktivite a zamestnanosti v SR v posledných rokoch klesajú, v ČR sa regionálne rozdiely naopak zvyšujú.
Abstract (EN): 
The economic and the social development in the regions are significantly determined by the labour market situation. In our article, we are focusing on the identification and comparison of the situation at the labour market in the Slovak and Czech Republic. It is based upon evaluation of the development of the economic activity level, employment and unemployment rate. The goal is to identify similarities respectively disparities in the labour market development of the mentioned countries. We have chosen years 2008-2018 as the time series. Overall, we can state that the labour market situation is better in the Czech Republic than in the Slovak Republic also from the regional perspective. However, we have come to an interesting finding in observing variation range of observed indicators. While regional differences in economic activity and employment are decreasing in the Slovak Republic in recent years, on the contrary, in the Czech Republic are increasing.