Koncept regionální odolnosti v kontextu hospodářské krize

Title (EN): 
The Concept of Regional Resilience in the Context of the Economic Crisis
Abstrakt: 
V kontextu hospodářské krize je v poslední době často zmiňován pojem regionální odolnost. Koncept regionální odolnosti se týká schopnosti regionu obnovit svůj původní stav po události, jež představuje významnou negativní odchylku od rovnovážného stavu. Jako příklad negativní skokové změny lze považovat řadu událostí počínaje dopady globální ekonomické krize až po různé přírodní či antropogenní pohromy. V tomto ohledu je možné sledovat, že některé regiony jsou v určitém úhlu pohledu více či méně odolné. Cílem článku je ověřit hypotézy vztahující se k potenciálním pilířům ekonomické odolnosti regionů. Průzkum regionální ekonomické odolnosti je proveden na příkladu regionů NUTS 3 České republiky a NUTS 2 vybraných států EU v návaznosti na dopady hospodářské krize v roce 2008.
Abstract (EN): 
In the context of the economic crisis is often mentioned concept of regional resilience. The concept of the regional resilience is defined as anability of the region to restore the original level after the incident that causes significant negative deviation from equilibrium. As an example of the negative step change it could be considered not only the impact of the global economic crises but also natural and anthropogenic disasters. It is obvious that there are regions that are more resistant to such events thanthe others. The aim of the paper is to verify the hypotheses related to potential pillars of economic resilience of regions. The analytic part of the work is made upon the CZ-NUTS3 data sets andNUTS2 selected EU states and reflects the impacts of the 2008 economic crises.