Resilience a adaptace měst jako nová výzva pro programovací období 2014+ příklad města Hradce Králové

Title (EN): 
City Resilience and Adaptability as a New Challenge for Program Tperion 2014+ an Example of City of Hradec Králové
Abstrakt: 
Článek se zabývá tématem aktuálních dopadů klimatické změny v České republice, analyzuje a systematizuje územně promítnutelné hrozby spojené se změnami klimatu. Dále článek představuje příklad města Hradce Králové. V tomto městě, jako v prvním v České republice, bylo provedeno plošné šetření hrozeb vycházejících z klimatické změny a byla na základě neformální spolupráce vytvořena studie těchto hrozeb vč. konkrétních doporučení, opatření a strategie, zejména v oblasti hospodaření s vodou. V novém programovacím období EU do roku 2020 budou na tuto problematiku orientovány některé významné dotační prostředky v rámci Fondů EU a podpořeny budou jak strategická tak praktická opatření a jejich sdílení. Článek proto představuje jednu z cest, kterou by se města mohla vydat nejen v oblasti ochrany před dopady klimatické změny, ale i z hlediska čerpání zdrojů z prostředků EU.
Abstract (EN): 
The paper is focused on very actual theme – the impact of clime change in the Czech Republic. There is analysis and systematization of territorially displayable risks whose are connected with the clime change. The paper shows an example from city of Hradec Králové. This city, as a first in the Czech Republic, made a surface analysis of risks based on clime change and also there was on the informal platform prepared a risks study which included concrete recommendations, precautions and strategies, mainly on the field of water management. In the new EU program time till 2020 there were new tools and financial support oriented on those themes. There were also supported strategic and practical precautions and its networking. Despite the paper also shows one way how cities should resolve not only territorial risks based of clime change impact, but also how to financially support it from the EU financial sources.