Moderní kronika obce - mentální obraz kulturní krajiny ve vnímání místních obyvatel

Title (EN): 
The Advenced Municipal Chronicle - reflection of Cultural Landscape in the Perception of Residents
Vydání: 
Abstrakt: 
Koncept Moderní kroniky obce (MKO) je postaven na identifikaci, analýze a trvalé dokumentaci mizejícího svědectví o podobě české kulturní krajiny v období po II. světové válce (a později) ve vzpomínkách straší generace. Jedním z hlavních metodických principů tvorby MKO je vedení polostandardizovaných rozhovorů s rodáky ve věkové kategorii 65 let a více. Výsledná podoba MKO má formu dokumentu obsahujícího datové, textové, obrazové a zvukové záznamy o mentálním obraze historické a současné krajinné struktury včetně identifikace hodnot krajiny subjektivně vnímaných residenty. Souvisejícím cílem tvorby MKO je získat podklady na teoreticko-metodologické i aplikované bázi pro zkvalitnění plánovací praxe (zejména pro účely tvorby územního, krajinného plánu a strategického plánu obce).
Abstract (EN): 
The Advanced municipality chronicles (AMC) concept is based on the identification, analysis and permanent documentation of disappearing cultural landscape structure recorded in the memories of older generation. One of the main methodological principles of AMC creation is semi-structured interviews with natives in the age group 65 and over. The final appearance of AMC is a document containing data, text, video and audio records of the mental reflection of historical and current landscape structure, including identification of landscape values subjectively perceived by residents. A related objective of AMC creation is to obtain documentation on the theoretical-methodological and applied basis for improving planning practices (especially for the spatial, landscape or strategic plan, or precise the concept of Landscape target characteristics within spatial planning).