Podpora vs. výsledky. Meranie dopadov regionálnej politiky európskej únie

Title (EN): 
Support vs. Results. Measuring the Impact of Regional Policy of the European Union
Vydání: 
Abstrakt: 
V členských krajinách EÚ v súčasnosti prebiehajú mnohé diskusie, či poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci projektov má svoje opodstatnenie a želanú účinnosť alebo ide len o plytvanie finančnými prostriedkami. Cieľom článku je pokúsiť sa vyhodnotiť dopad podpory priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerujúceho do inovácii z prostriedkov EÚ na podniky a ich vybrané ukazovatele. Získané výsledky z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu prinášajú nové poznatky o účinnosti podpory. Okrem problémových oblastí podpory článok identifikuje aj pozitívne stránky pomoci a prijíma odporúčania, ktoré by mohli odstrániť nedostatky a viesť ku kvalitnejším výsledkom hodnotenia.
Abstract (EN): 
In the face of current discussions among the EU member states raises a question whether financial support has a significance and desired effectiveness or means just wasting of financial sources. Therefore the main goal of this article is to provide an impact assessment of the EU industrial research and experimental development support oriented in innovations and measure the implications of its application on selected indicators. Due to different results gained from quantitativeand qualitative research the present article brings knowledge about the effectiveness of support. In addition to problem areas of support, we identified its positive aspects and proposed some recommendations which could eliminate deficiencies and lead to better results.
Příloha: