STAV A VÝHLEDY MOBILITNÍHO MANAGEMENTU FIREM A INSTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Title (EN): 
CURRENT STATE AND FUTURE PROSPECTS OF CORPORATE AND INSTITUTIONAL MOBILITY MANAGEMENT IN CZECHIA
Vydání: 
Abstrakt: 
Významným prostředkem k rozvoji udržitelné mobility je koncept mobilitního managementu. Ten usiluje o ovlivnění poptávky po dopravě takovým způsobem, aby došlo k omezení jejích negativních externalit. Příspěvek se zaměřuje na aplikaci mobilitního managementu na úrovni firem a institucí, a to konkrétně v oblasti dojížďky zaměstnanců. Cesty do zaměstnání tvoří podstatnou část všech uskutečněných cest, a proto jsou především na evropské úrovni formulovány strategie, jak je ovlivňovat. Jednou z možností, jak usměrňovat dopravu zaměstnanců, jsou takzvané firemní/institucionální plány mobility. Hlavním cílem příspěvku je odpovědět na otázku, jak je v českém prostředí tento nástroj rozšířen a uplatňován. Za tímto účelem byl proveden reprezentativní průzkum na vzorku 300 respondentů z firem a institucí s 20 a více zaměstnanci. Výzkum zjišťoval současný stav dojížďky pracovníků, míru zájmu organizací o tuto problematiku a rozsah uplatňování mobilitního managementu. Hlavním zjištěním výzkumu je, že tuzemské firmy a instituce v naprosté většině neznají a neaplikují mobilitní management, nejsou motivovány řešit dojížďku zaměstnanců a neplánují ji ovlivňovat ani v budoucnu. Případná změna v této oblasti by mohla být výsledkem aktivity státních nebo samosprávných orgánů, k níž v zahraničí existuje celá řada osvědčených příkladů.
Abstract (EN): 
The concept of mobility management is an essential means of developing sustainable mobility. It seeks to influence the demand for transport to reduce its negative externalities. The paper focuses on applying mobility management at the level of companies and institutions, specifically in employee commute. Journeys to work make up a substantial part of all journeys made; therefore, strategies to influence them are formulated, especially at the European level. One way to regulate commuting is through so-called corporate/institutional mobility plans. The primary goal of this paper is to show how this tool is extended and applied in the Czech environment. For this purpose, a representative survey was conducted on a sample of 300 respondents from companies and institutions with 20 or more employees. The research examined the current state of commuting of employees, the level of interest of organizations in this issue, and the scope of application of mobility management. The main findings of the research are that many companies and institutions do not know and do not apply mobility management; they are not motivated to deal with commuting and do not plan to influence it in the future. A possible change in this area could come out of the changes on the national or municipal level, for which there are many good practice examples from abroad