Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ 14.9.2017

Pořádající organizace: Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovním institut – AMBIS, a.s.
Jednání pléna bylo zahájeno úvodními proslovy zástupců obou pořádajících organizací. Za vysokou školu vystoupila prorektorka pro studium, Ing. Hana Lánová, která stručně představila novou strukturu školy a koncepci výuky, zaměřenou cíleně na využívání nabytých vědomostí v praxi. Předseda České asociace pro geoinformace Ing. Karel Janečka, Ph.D. seznámil posluchače s novinkami v činnosti této profesní asociace s důrazem na práci v odborných skupinách (OS). Konferenci GIS v plánování měst a regionů za CAGI po odborné stránce zajišťuje OS 21 GIS a územní plánování.
První přednáškový blok byl velice pestrý. Zástupce strategického partnera konference, firmy GEPRO Vojtěch Zvěřina se zamyslel nad smyslem praktického využití a interpretace územně plánovací dokumentace, kde citelně chybí metodika tvorby stěžejních tematických vrstev. Pavel Struha z pořádající školy představil právě ukončený projekt, zaměřený na zpracování adaptačních strategií měst a obcí na dopady globální klimatické změny. Jedním z praktických výstupů projektu je „Road Map“, která popisuje praktické kroky a opatření k zmírnění nebo eliminaci následků změny klimatu. Jiří Poláček z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ujistil plénum, že tento významný producent dat (nejen) pro regionální rozvoj neustále zdokonaluje své služby v oblasti širokého portfolia produktů a služeb pro veřejnou správu a ostatní zákazníky. Informoval o nových možnostech sdílení dat pomocí webových mapových služeb a jejich využití ve strukturách veřejných registrů. Do „Smart City“ nás následně pozval pan Martin Janček ze společnosti KOMIX. Ukázal na příkladech, které oblasti veřejné infrastruktury lze monitorovat a řídit pomocí „chytrých“ technologií a ujistil publikum, že tyto technologie nejsou v žádném případě hudbou budoucnosti.
Druhý přednáškový blok byl v historii těchto konferencí novinkou. Byl koncipován jako studentská sekce a posloužil jako platforma pro prezentaci úspěšně obhájených bakalářských prací. Jindřich Mičán (VŠRR) prezentoval metodu Land Use při analýze urbanistického vývoje města Nymburk včetně predikce dalších dvaceti let. Kateřina Hamouzová (VŠRR) provedla rozbor zpracování územně analytických podkladů pro ORP Rakovník mezi lety 2008 a 2016 a položila zásadní otázku, v jaké periodě vlastně tyto podklady aktualizovat. Hana Zajícová (UP Olomouc) zkoumala prostorovou prezentaci adresních bodů pomocí gridu různých tvarů v závislosti na prezentaci použitých atributů a měřítku zobrazovaného území.
Poslední přednáškový blok byl věnovaný workshopu se zaměřením na sběr převážně termovizních dat. Leteckou termovizní mapu města Brna a technologii zpracování dat představil Jan Novotný z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Detailně popsal jednotlivé typy senzorů a jejich technické parametry pro pořizování dat v různých druzích viditelného spektra, georeferencování dat a jejich prezentaci v mapovém portálu města. Na detailní analýzu teplotních vyzařování jednotlivých stavebních materiálů se zaměřila prezentace Pavla Struhy a Petra Sejkory z firmy Kelcom International. Vycházeli z termovizního monitoringu veřejných prostranství, které mají potenciál tvorby tzv. tepelných ostrovů. K tomu využívali profesionální bezpilotní prostředek (dron) a termovizní kameru s vysokým rozlišením. Na praktické ukázce bylo vidět, jak stavební prvky, jejich skladba a podíl na celkové ploše ovlivňuji tepelnou pohodu v daném veřejném prostoru. V rámci workshopu byl profesionální dron představen a vysvětleny technické a právní aspekty jeho provozu.
Na závěr konference byla provedena vizitková tombola – ceny věnoval Královéhradecký kraj, města Hradec Králové a Brno a Zeměměřický úřad.
Ke všem referátům se rozproudila živá diskuse. Letošní ročník byl do jisté míry experimentální. Změnila se struktura programu, byla zavedena studentská sekce a workshop, prodloužen čas na diskusi k přednášeným tématům. Účastníci se shodli na tom, že akce takového typu je vhodnou platformou pro setkávání úředníků státní a veřejné správy, projektantů a techniků s „gisáky“ a zástupci komerčních firem, pro předávání zkušeností, neboť koncepce regionálního rozvoje je věcí a dílem všech těchto profesních skupin.

Za programový výbor konference
Pavel Struha