Ekosystémové služby príležitosť pre rast zelenej ekonomiky

Title (EN): 
Ecosystem Services Opportunity for Growth Green Economy
Vydání: 
Abstrakt: 
Zelená ekonomika znamená v období čerpania financií z EÚ príležitosť k jej štartu alebo ku rozvoju podnikateľských subjektov v oblasti starostlivosti o krajinu. Zelená ekonomika môže nadväzovať na ekosystémové služby, ktoré poskytujú prírodné zdroje pre spoločnosť. V prípade ekosystémových služieb ide o primárnu produkciu prírodných zdrojov (potraviny, drevo, voda…), ale najmä o ochranu pred eróziou, vodnými prírodnými katastrofami a ochranu kultúrnych a estetických hodnôt krajiny. Pracovné činnosti v ekosystémových službách môžu byť jednoduché a môžu ich vykonávať tiež nízko kvalifikovaní pracovníci. Tí sú teraz vo veľkom počte na slovenskom vidieku nezamestnaní. Práca obsahuje návrh pracovných činností pre jednotlivé identifikované ekosystémové služby v katastri obce Kostoľany pod Tribečom a ich inštitucionálne zabezpečenie.
Abstract (EN): 
The green economy means the opportunity for start-up and development of businesses in the management of land during the period of drawing of EU funding. The green economy can build on the ecosystem services provided by natural resources for the company. In case of ecosystem services, it is about the primary production of natural resources (food, wood, water ...), but especially to protect against erosion, water natural disasters and protection of cultural and aesthetic values of the country. Work activities in ecosystem services can be simple, and they can be also performed by low-qualified workers. There is now a large number of unemployed in the Slovak countryside. The work includes design of work for the individual identified ecosystem services in the municipality under Kostoľany pod Tribečom and their institutional support.