VLIV OSOBNOSTI MANAŽERA NA POLITIKU MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ

Title (EN): 
INFLUENCE OF MANAGER’S PERSONALITY ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článek se věnuje charakteristikám osobností manažerů, které v poslední době v mnoha případech negativně ovlivňují politiku řízení lidských zdrojů v podniku, a tím oproti jiným manažerům nezvyšují výkonnost svých zaměstnanců. Článek také charakterizuje jednotlivé chyby manažerů, kterých se někdy i nevědomě dopouštějí, a tím negativně působí na své zaměstnance a celou personální politiku podniku.
Abstract (EN): 
This article examines the characteristics of the personality of managers, which recently in many cases negatively affected human resource management in a company. As a result, managers with these characteristics - compared to other managers - do not increase the performance of their employees. This article also describes particular mistakes of managers, which are sometimes unconsciously made and thus negatively affect their employees and personnel policy of the company as a whole.