KONSTRUKTIVISTICKÝ PŘÍSTUP K VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V REFLEXI NA DOPADY KORONAVIROVÉ KRIZE

Title (EN): 
CONSTRUCTIVIST APPROACH TO HIGHER EDUCATION IN REFLECTION OF THE IMPACTS OF THE CORONAVIRUS CRISIS
Vydání: 
Abstrakt: 
S vírou, že vysokoškolští učitelé patří k těm profesionálům, kteří mohou prostřednictvím dosahování vyšší úrovně kvality výuky významným způsobem posílit motivaci studentů k učení a poznávání, podpořit rozvoj jejich znalostí, dovedností, a také kladně ovlivnit jejich emoce i postoje, předkládáme čtenářům nejen ze široké akademické obce článek, jehož autorka si bere do hledáčku své pedagogické kroky, jež učinila ve prospěch záměrné aplikace konstruktivistických principů do výuky v době koronavirové pandemie. Nehledě na nucený přechod do online výuky chtěla zajistit pro studenty takové podmínky, aby mohli aktivně „konstruovat“ vlastní učení a zároveň byli motivováni důvěrou ve své schopnosti potřebné k překonání krizových období. V článku zkoumá pomocí metody akčního výzkumu výukové situace, které v rámci reflexe vystavila analytickému procesu, s cílem přesvědčit učitele napříč vysokoškolskými obory, univerzitami i regiony o významu tvorby alternativních návrhů. Na základě výsledků předkládá vhledy do didaktických kazuistik s inspirativním přesahem ke změnám zaměřeným na aktivizaci studentů.
Abstract (EN): 
With the belief that university teachers belong to those professionals who can significantly strengthen students' motivation to learn and develop their knowledge, skills, and abilities, as well as positively influence their emotions and attitudes, by achieving a higher level of teaching quality, the author brings readers from not only the academic community her pedagogical experience with the deliberate application of constructivist principles in teaching during the coronavirus pandemic. Regardless of the forced transition to online teaching, the author aimed to create such conditions for students to actively "construct" their learning and at the same time be motivated by confidence in their abilities, especially needed to overcome crisis times. In this article, the author uses action research to examine teaching situations, which she exposed to a demanding analytical process during reflection, with the aims to convince teachers across university disciplines, universities, and regions of the importance of creating alternative proposals.