Konference Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v Praze konal již 9. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na velmi aktuální téma „Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa ”. Konferenci spolupořádala obecně prospěšná společnost Civitas per Populi a proběhla pod záštitou rektorky AMBIS Dr. Martiny Mannové, která konferenci rovněž zahájila. Účastníky konference pozdravil vstupním referátem Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., ředitel Institutu regionálního rozvoje AMBIS a doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., hlavní pořadatelka a garantka uvedeného cyklu konferencí.

Rok 1968 znamenal významný a tragický přelom nejen v politickém, ale i společenském a ekonomickém tj. i regionálním rozvoji tehdejšího Československa. Bez přehánění je možno konstatovat, že neblahé důsledky těchto událostí nás v oblasti regionálního rozvoje doprovázejí dodnes (např. přetrvávající regionální disparity hospodářsky postižených regionů jako je Ostravsko a Krušné hory, ale i dopady v citlivém předivu společenských a ekonomických vztahů a vazeb).

U mládeže a později narozených osob se ale stále více vytrácí povědomí o událostech, které ovlivnily naše (minimálně odborné) životy. Konference si proto dala za cíl pozvat pamětníky – experty v oblasti regionálního rozvoje, aby se s mladou generací podělili o své zkušenosti, vzpomínky a postřehy tak, aby nové generaci regionalistů zprostředkovali svou nenahraditelnou životní zkušenost a zachovali ji tím i pro budoucí generace.

S hlavním referátem na téma Obecný propad nadějí po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 vystoupila populární socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., která velmi živou formou přiblížila atmosféru nejen po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy, ale i společenský a politický kvas, který neblahé události předcházel. Následující referát Ing. Václava Kupky, CSc., náměstka ministra v 90. letech a Ing. Jana Klacka, CSc. generálního ředitele banky v téže době, s názvem Když tály ledy v české ekonomii... se zaměřil na ekonomické souvislosti 60. let 20. století u nás a podrobný výklad obrody české ekonomie z pohledu tehdejších pracovníků Ekonomického ústavu ČSAV. Pánové připomněli, že to byl nejen prof. Ota Šik a jeho tým, kdo zkoumali a navrhovali změny v ekonomickém mechanismu, ale také Dr. Josef Goldmann a jeho tým, který se zaměřil na makroekonomickou analýzu a politiku a v neposlední řadě prof. Luboš Mlčoch a Tomáš Ježek (jeden z polistopadových ministrů vlády ČR), kteří se zabývali chováním podniku, čili mikroekonomickou analýzou. Oba referující mají již také zpracovaný poměrně rozsáhlý vzpomínkový text na toto téma, a tak se i odborná veřejnost, která neměla možnost se konference zúčastnit, může těšit na zajímavé čtení. Následující referát Prof. Ing. Milana Bučka, DrSc. Změny v regionálním rozvoji a politice - pohled ze Slovenska, jak již jeho sám název napovídá, reflektoval rozdílnou situaci ve vnímání Pražského jara v českém a slovenském prostředí. Zejména připomněl, že rok 1968 přinesl federativní uspořádání Československa a plánování regionálního rozvoje prostřednictvím České a Slovenské Státní plánovací komise a soustavy plánovacích dokumentů. Poslední referát dopolední části konference pak přednesl Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. na téma Územní plánování před a po roce 1968. Prof. Kyselka se s účastníky konference podělil o zajímavé informace z prostředí plánování rozvoje území v tehdejším Stavoprojektu i o osobní příběhy perzekuce ze strany komunistické státní bezpečnosti (STB) a neoprávněného zatčení a uvěznění.

Odpolední blok zahájil RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů  Ministerstva životního prostředí ČR, který se věnoval Otázkám ochrany životního prostředí před a po roce 1968. Jako osobní účastník vzniku, transformace a následného zániku nezávislé ochrany přírody a jejího nahrazení státem kontrolovanými a zglajchšaltovanými organizacemi až po skutečně absurdní začlenění ochrany přírody do spojeného “Ministerstvo vnitra a životního prostředí”(tzv. „rozkvetlý obušek“) v 80. letech. RNDr. Novák přislíbil rozpracovat svůj příspěvek do textové podoby, takže se v některém z následujících čísel časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí mohou čtenáři těšit na bližší popis událostí. Navazující referát Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. s názvem Rok 1968 a hranice ČSSR byl reflexí nejen uzavírání se komunistického režimu a znesvobodňování obyvatel, zabraňování jim v cestování a komunikaci, ale i reflexí několika vln politické emigrace – zejména české inteligence. Prezentace vzniku železné opony, neustálého zvětšování a znepřístupňování a tabuizování hraničního pásma v řádu několika desítek kilometrů od skutečné státní hranice až po elektrické vysokonapěťové překážky byla doplněna dobovými příklady a fotografiemi. Výsledky pohraničních záborů jsou patrné dodnes - přetrvávající regionální disparity ve stále ještě zaostalé oblasti Šumavy, Novohradských hor, České Kanady a Českého lesa s desítkami zaniklých obcí a řídce osídlenou dodnes nekonsolidovanou krajinou. Poslední referující byla doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., která se věnovala otázkám Sociálně demografické situace  v ČSSR v roce 1968 a jejímu vlivu na současnost. Docentka Šafránková vysvětlila mj. Mýtus tzv. Husákových dětí a referovala o skutečných příčinách demografického vývoje v diskutované post-invazní (normalizační) době.

Všichni referující pamětníci a přednášející z mladší generace přinesli cenný soubor věcných informací o pomalu zapomínané době konce šedesátých let, ale i řadu osobních postřehů, kterými v řadě případů překvapili mladou generaci regionalistů, která o mnoha diskutovaných tématech měla jen velmi mlhavé povědomí.

Účastníci konference se shodli, že setkání bylo velmi přínosné a všeobecně poučné, byť s poněkud skličující představou navazujícího období „Husákovské normalizace“. Pořadatelé se proto rozhodli navázat v příštím roce konferencí vztaženou k odrazu změn v regionálním rozvoji, které přinesl rok 1989. A jak poznamenal jeden z účastníků „to by už mělo být veselejší vyprávění“. Dovolujeme si Vás proto předběžně na další, již 10. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, která se bude konat v dubnu 2019 pozvat.